Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Opdrachtnemer: Hondenuitlaat-service en dierverzorging Uit-en-Thuis gevestigd in Zeewolde. Hierna te noemen: “Uit-en-Thuis”
 2. Opdrachtgever: De rechtmatige eigenaar van de honden en/of andere huisdieren die in het opdrachtformulier beschreven staan. Hierna te noemen: “opdrachtgever”
 3. Opdrachtformulier: Een schriftelijke overeenkomst tussen Uit-en-Thuis en opdrachtgever, waar in de afspraken zijn vastgelegd en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden.
 4. Het  sleutelcontract:  Een schriftelijke overeenkomst tussen Uit-en-thuis en opdrachtgever, waarin de afspraken zijn omschreven voor het in ontvangst nemen van een huissleutel en waar beide ondertekenende partijen zich aan moeten houden.
 5. Hond(en): de hond(en) van de opdrachtgever welke door Uit-en-Thuis uitgelaten worden.
 6. Huisdier: Gedomesticeerd dier dat in of om het huis woont en leeft en door de mens wordt gevoed en verzorgd.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Uit-en-Thuis.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd in Almere onder nummer 70779175.
 3. Op alle overeenkomsten almede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 4. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.  Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als Uit-en-Thuis.
 5. Uit-en-thuis behoudt zich te allen tijde het recht voor een hond op grond van probleemgedrag te weigeren.
 6. Indien Uit-en-thuis niet de zorg op zich kan nemen door ziekte e.d. zal Uit-en-thuis proberen een oplossing te vinden om de uitlaatronden door te laten gaan.
 7. Uit-en-Thuis behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Uit-en-thuis zal de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Uit-en-Thuis kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van dit document.
 8. Loopse honden kunnen gedurende de hele loopsheid niet mee met een groepswandeling. Uit-en-Thuis wil in overleg met de opdrachtgever kijken naar een geschikte alternatieve uitlaatmogelijkheid.
 9. De hond dient de basiscommando’s te kennen en daar ook naar te luisteren. Tijdens de groepswandelingen moet de hond los kunnen lopen, maar blijft de opdrachtgever te allen tijden aansprakelijk. Tevens dient de hond gesocialiseerd en gehabitueerd te zijn.
 10. De opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen persoon, verplicht zich tijdens het uitlaten van de hond of tijdens de verzorging van de huisdieren telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 3: Gesteldheid van de hond en/of huisdier

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van een gezonde hond.
 2. De opdrachtgever kan aantonen dat zijn hond(en)/ ingeënt is/zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en HCC. Een titerbepaling volstaat ook.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor het preventief behandelden van zijn hond(en) tegen vlooien, wormen en teken.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk melden bij Uit-en-Thuis van een besmettelijke ziekte of loopsheid van zijn/haar hond.
 5. Indien de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen persoon niet bereikbaar is, machtigt hij/zij hiermee Uit-en-Thuis om, in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige levensbedreigende situatie, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

Artikel 4: Rechten en plichten opdrachtgever/opdrachtnemer

 1. Om goede dienstverlening te kunnen waarborgen, verplicht de opdrachtgever zich het contactformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien er onjuiste informatie verstrekt wordt en/of relevantie informatie wordt achtergehouden met betrekking tot het dier waarvoor een overeenkomst is afgesloten.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om zorg te dragen dat de hond of het huisdier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en)  Indien de hond of het huisdier niet aanwezig is bij het afhalen of voor de zorg, worden de kosten volgens de schriftelijke vastgelegde overeenkomst in rekening gebracht.
 3. De opdrachtgever meldt eventuele verhindering minimaal 24 uur van te voren bij Uit-en-Thuis. Afmeldingen die niet meer dan 24 uur van te voren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om op te zeggen met een opzegtermijn van 2 weken. Reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald.
 5. De opdrachtgever verplicht zich om bij de verzorging van huisdieren thuis, alle benodigdheden voor het verlenen van optimale zorg ter beschikking te hebben.
 6. De opdrachtgever verplicht zich ten behoeve van overeengekomen diensten bij verzorging van huisdieren thuis, een lijst met daarop alle aandachtspunten achter te laten op een afgesproken plek.
 7. Uit-en-Thuis draagt zorg voor het regelmatig desinfecteren en schoonmaken van het vervoermiddel.
 8. Uit-en-Thuis levert de hond(en) na een wandeling handdoekdroog thuis af.
 9. Uit-en-Thuis verplicht zich om de geleverde sleutel zorgvuldig, zonder adreslabel, in een sleutelkluisje te bewaren. De sleutel wordt alleen gebruikt voor het leveren van de overeengekomen diensten.
 10. Uit-en-Thuis verplicht zich om schriftelijk vastgelegde afspraken na te komen en deze op een zorgvuldige en respectvolle manier te uit te voeren.
 11. Uit-en-Thuis heeft het recht om bij een weeralarm (bijvoorbeeld bij extreme gladheid of extreme hitte) wandelingen af te zeggen, te staken of in te korten.  De eigenaar wordt hiervan direct op de hoogte gebracht.
 12. Uit-en-Thuis heeft het recht om vanwege acute en / of dringende redenen per direct op te zeggen. Al betaalde gelden worden dan aan de opdrachtgever terugbetaald.
 13. Uit-en-Thuis heeft het recht om vakantie of vrije dagen op te nemen. De opdrachtgever wordt hier uiterlijk 4 weken van te voren over ingelicht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft conform artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die de hond of het huisdier veroorzaken.
 2. De opdrachtgever dient een WA verzekering te hebben waarin de hond(en) en/of huisdieren volwaardig zijn meeverzekerd. Indien Uit-en-Thuis aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat of- verzorgingsbedrag van de overeenkomst.
 3. Uit-en-Thuis is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever. De sleutel mag niet voorzien zijn van een volledig adres.
 4. Uit-en-Thuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uit-en-Thuis is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Uit-en-Thuis, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. Calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.), niet bij machte is om uitlaat en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Uit-en-Thuis de opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Uit-en-Thuis.
 6. Uit-en-Thuis is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Uit-en-Thuis aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
 7. Indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid door Uit-en-Thuis, zal de schade via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in zijn geheel of ten dele vergoed worden. Voor schade van de opdrachtgever, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
 8. Uit-en-Thuis is niet aansprakelijk voor het weglopen /verdwijnen van een hond of huisdier. Als dit toch gebeurt, zal Uit-en-thuis er alles aan doen het dier (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
 9. Uit-en-Thuis is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van hond of huisdier.

 

Artikel 6: Betalingen

 1. Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Uit-en-Thuis verstrekt vooraf een prijsopgave aan de opdrachtgever. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan geleverde diensten d.m.v. van een factuur.
 3. De betaling dient altijd bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer NL05 KNAB 0257 4063 87 te zijn overgemaakt ten name van Uit-en-Thuis onder vermelding van uw naam en de naam van de hond en een door Uit-en-Thuis opgegeven Factuurnummer
 4. Eventuele onvoorziene kosten zoals dierenarts of anders, dienen binnen 14 dagen na terugkomst van de opdrachtgever voldaan te zijn.
 5. Indien een vordering uit handen moet worden gegeven zal Uit-en-Thuis de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.
 6. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is Uit-en-thuis gerechtigd het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat er restitutie plaatsvindt.
 7. Eenmaal aangekochte wandelkaarten zijn niet overdraagbaar aan derden, en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
 8. Eenmaal aangekochte wandelkaarten zijn een half jaar geldig na uitgifte.